Judo

6° KYU (cintura bianca) e 5° KYU (cintura gialla)

SHISEI Posizione di guardia

Shizen-tai Migi-shizen-tai Hidari-shizen-tai Jigo-tai Migi-jigo-tai Hidari jigo tai

UKEMI Cadute

Ushiro-ukemi Migi-yoko-ukemi Hidari-yoko-ukemi

Mae-maware-ukemi (migi e hidari) Mae ukemi

SHINTAI Spostamenti

Tai sabaki Ayumi-ashi Tsugi ashi Suri-ashi

KUMI-KATA Prese al judogi

Eseguire alcune prese in movimento

FONDAMENTALI

Kuzushi (squilibrio) Tsukuri (rottura di posizione) kake (esecuzione)

Yakusoku-geiko Esercizio convenuto

Kakari-geiko Uchi-komi butsukari

NAGE-WAZA Tecnica delle proiezioni

De ashi barai Hiza-guruma O soto gariSasae tsurikomi ashi Uki goshi

O Uchi Gari

KATAME-WAZA Tecnica delle immobilizzazioni

Hon-kesa-gatame Yoko shiho gatame Tate shiho gatame Kami shiho gatame

4° KYU (cintura arancione)

NAGE-WAZA Tecnica delle proiezioni

O-goshi Morote-seoi-nage Ippon-seoi-nage Ko-soto-gari Ko-uchi-gari

Koshi-guruma Seoi otoshi Ushiro goshi

KAESHI WAZA Tecniche di contrattacco BOGYO WAZA (go chowa yawara)

Dimostrazione di 2 tecnica di contrattacco

RENRAKU-WAZA Concatenazione di tecniche

Dimostrazione di almeno 2 concatenazioni

KATAME-WAZA Tecnica delle immobilizzazioni

Kuzure-yoko-shiho-gatame Kuzure-kami-shiho-gatame Kuzure-tate-shiho-gatame

Kuzure kesa gatame

Tecniche di rovesciamento e uscita da immobilizzazione

Dimostrazione di almeno 2 tecniche

Creare l’opportunità in Tachi waza

Dimostrazione di almeno 2 metodi

3° KYU (cintura verde)

NAGE-WAZA Tecnica delle proiezioni

Te guruma Tsuri-komi-goshi Okuri-ashi-barai Harai-goshi

Uchi-mata Hane goshi Tai otoshi Tani otoshi Sode tsuri komi goshi

KAESHI WAZA Tecniche di contrattacco

Dimostrazione di 4 tecnica di contrattacco

RENRAKU-WAZA Concatenazione di tecniche

Dimostrazione di almeno 4 concatenazione

KATAME-WAZA Tecnica delle immobilizzazioni

Kata gatame Makura kesa gatame Ushiro kesa gatame

SHIME-WAZA Tecnica dei soffocamenti

Kata-juji-jime Gyaku-juji-jime Nami-juji-jime Hadaka-jime

KANSETSU-WAZA tecnica delle lussazioni

Ude-garami Ude-hishigi-juji-gatame Ude-hishigi-waki-gatame

Tecniche di rovesciamento e uscita da immobilizzazione

Dimostrazione di almeno 4 tecniche

Creare l’opportunità in Tachi waza

Dimostrazione di almeno 4 metodi

2° KYU (cintura blA?)

NAGE-WAZA Tecnica delle proiezioni

Ko-soto-gake – Ashi-guruma-Harai-tsuri-komi-ashi – Uki-otoshi

Soto makikomi – O guruma Tomoe nage Kata guruma Sukui nage

KAESHI WAZA Tecniche di contrattacco

Dimostrazione di 8 tecniche di contrattacco

RENRAKU-WAZA Concatenazione di tecniche

Dimostrazione di almeno 8 concatenazione

KATAME-WAZA Tecnica delle immobilizzazioni

Sankaku gatame

SHIME-WAZA Tecnica dei soffocamenti

Sode-guruma-jime Ryote-jime Tsukkomi-jime Okuri-eri-jime

KANSETSU-WAZA tecnica delle lussazioni

Ude hishigi hara gatame Ude hishigi ude gatame Ude hishigi ashi gatame

Tecniche di rovesciamento e uscita da immobilizzazione

Dimostrazione di almeno 8 tecniche

Creare l’opportunità in Tachi waza

Dimostrazione di almeno 8 metodi

1° KYU( cintura marrone)

NAGE-WAZA Tecnica delle proiezioni

O soto guruma Sumi otoshi Yoko otoshi Uki waza Yoko gake Yoko guruma

Yoko wakare Ura nage Sumi gaeshi Utsuri goshi

KAESHI WAZA Tecniche di contrattacco

Dimostrazione di 10 tecniche di contrattacco

RENRAKU-WAZA Concatenazione di tecniche

Dimostrazione di almeno10 concatenazioni

KATAME-WAZA Tecnica delle immobilizzazioni

tutto il programma da 6° a 1°kyu

SHIME-WAZA Tecnica dei soffocamenti

Kata te jime Kata ha jime tawara jime

KANSETSU-WAZA tecnica delle lussazioni

Ude hishigi ude gatame Ude hishigi ashi gatame

Tecniche di rovesciamento e uscita da immobilizzazione

Dimostrazione di almeno 10 tecniche

Creare l’opportunità in Tachi waza

Dimostrazione di almeno10 metodi

Altre tecniche

Morote gari

Kuchiki taoshi

Kibisu gaeshi

Kami basami

O soto makikomi

Hane makikomi

Harai makikomi

Obi otoshi

Tawara gaeshi

Hikkomi gaeshi

Kawasu gake

Daki wakare

Tsubame gaeshi