Gyaku no kata

PRIMA TECNICA attacco: Kote difesa: Urakote
       
 
 
SECONDA TECNICA attacco: Ryokote difesa: Kugury Gyaku
       
 
 
 
TERZA TECNICA attacco: Kekomi difesa: Kekomi Gyaku
     
 
 
QUARTA TECNICA attacco: Kataeri difesa: Honjime
       
 
 
QUINTA TECNICA attacco: Ryoeri difesa: Ninai Gyaku
       
 
 
SESTA TECNICA attacco: Haigo difesa: Tatsuki Gyaku
       
 
 
SETTIMA TECNICA attacco: Mentsuki difesa: Maehiji
       
 
 
OTTAVA TECNICA attacco: Menuchi difesa: Hijiotoshi
       
 
 
NONA TECNICA attacco: Kobushiate difesa: Kotegaeshi
       
 
 
DECIMA TECNICA attacco: Nukiuchi difesa: Orikomi