Shichi ken no suburi

KEN SUBURI NANAHON

(i 7 movimenti del ken)

ICHI NO SUBURI

NI NO SUBURI

SAN NO SUBURI

YON NO SUBURI

GO NO SUBURI

ROKU NO SUBURI

SHICHI NO SUBURI.