Jo suburi nijuppon

tsuki gohon

 • 1 CHOKU TSUKI colpo di punta diretto
 • 2 KAESHI TSUKI colpo di punta rovesciato
 • 3 USHIRO TSUKI colpo di punta indietro
 • 4 TSUKI GEDAN GAESH colpo di punta-basso-risposta
 • 5 TSUKI JODAN GAESHI UCHI colpo di punta-alto-risposta con fendente

uchi komi gohon

 • 6 SHOMEN UCHIKOMI colpo di fronte
 • 7 RENZOKU UCHIKOMI colpo in successione
 • 8 MENUCHI GEDAN GAESHI colpo alla testa-basso-risposta
 • 9 MENUCHI USHIRO TSUKI colpo alla testa-indietro-colpo di punta
 • 10 GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI colpo laterale opposto alla testa-indietro-co/pa di punta

katate sanbon

 • 11 KATATE GEDAN GAESHI con una mano-basso-risposta
 • 12 KATATE TOMA UCHI con una mano colpo lontano
 • 13 KATATE HACHINOJI GAESHI con una mano-figura di 8-dsposta

hasso gaeshi gohon

 • 14 HASSO GAESHI UCHI posizione hasso-risposta-colpo di taglio frontale
 • 15 HASSO GAESHI TSUKI posizione hasso-risposta-colpo dipunta
 • 16 HASSO GAESHI USHIRO TSUKI posizione hasso-risposta-colpo di punta indietro
 • 17 HASSO GAESHJ USHIRO UCHI posizione basso-risposta-indietro-colpo di taglio
 • 18 HASSO GAESHI USHIRO BARAI posizione hasso-risposta-indietro-spazzata

nagare gaeshi nihon

 • 19 HIDARI NAGARE GAESHI UCHI corrente sinistra-risposta-colpo di taglio
 • 20 MIGI NAGARE GAESHI TSUKI corrente destra-risposta-colpo di punta